Dr Székely Zsuzsanna

 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum,
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.
 
m r d l, t, l, t, d s, s, s, l, l, t, d r r d r m
m r d l, f m r d s f m f m r d t, d

http://www.youtube.com/watch?v=-bcTjbiXidk&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=P1rLcD68eAo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Qhlzurn-iP4&feature=PlayList&p=07077CE5DE33D187&playnext=1&playnext_from=PL&index=27

http://www.youtube.com/results?search_query=magnificat+bach&search_type=&aq=0&oq=Magnificat

http://www.youtube.com/watch?v=5sbGaXN3SHQ&feature=related

 

Latin mindenkinek


 

Deus providebit! - Isten segítse!


 

F Dicsértessék a Jézus Krisztus! - Laudetur Jesus Christus! Ismételjük át most Mária énekének, a Magnificat-nak szövegét! Magnificat anima mea Dominum. Magasztalja az én lelkem az Urat. Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.- És felujjongott az én lelkem üdvözítő Istenemben.


 

N Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.- Mivel tekintetbe vette az ő szolgálójának alázatosságát: íme ettől kezdve boldognak mondanak engem az összes nemzedékek.


 

F Quia fecit mihi magna, qui potens est et sanctum nomen eius. – Mivel nagy dolgokat tett nekem, aki hatalmas, és szent az ő neve.


 

N Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. – És az ő irgalmassága az őt félő nemzedékről nemzedékekre (árad).


 

F Fecit potentiam in bracchio suo: dispersit superbos mente cordis sui.- Hatalmas (dolgot) tett az ő karjával: szétszórta a szívük gondolata szerint kevélyeket.


 

N Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. – Levetette székhelyükről a hatalmasokat és felmagasztalta az alázatosokat.


 

F Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. – Az éhezőket betöltötte javakkal és a gazdagokat üresen bocsátotta el.


 

N Suscepit Israel, puerum suum, recordatus misericordiae suae. – Gondjába vette fiát, Izraelt, visszaemlékezvén irgalmasságára.


 

F Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham, et semini eius in saecula.- Miként beszélt a mi atyáinkhoz, Ábrahámhoz és az ő magvához századokra.


 

N Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. - Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.


 

F Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. - Miképpen volt kezdetben most is, és mindörökkön örökké. Amen.


 

N Tota pulchra es, Maria. – Egészen szép vagy, Mária! – ezt is hallhattuk az elmúlt órán. S ezen kívül még jó pár szállóigével, közmondással is megismerkedtünk az utóbbi időben. Szedjük sora ezeket! A számnevek kapcsán kerültek elő az alábbiak: E pluribus unum. – A többől egy. Inter duos litigantes tertius gaudet. Két perlekedő közepette egy harmadik örvend.- Tertium non datur. – Harmadik (ti. harmadik lehetőség) nem adatik. - septem artes liberales – hét szabad művészet


 

F Szigorú imperativusok szerepelnek a törvények szövegében, pl. Si in ius vocat, ito! – Ha valaki a törvénybe szólítja, menjen! Vox populi lex suprema esto! – A nép szava legyen a legfőbb törvény! S hozzátehetünk egy korábbi példát is: Vox populi, vox Dei. – A nép szava, Isten szava.


 

N Memini tui, memento mei! – Emlékszem rád, emlékezz rám! – itt a memento az ún második imperativus. Emlékeztünk püspökeink ad limina apostolorum – „az apostolok küszöbénél” tett látogatásáról. Volt, amikor úgy hitték egyesek, hogy a filozófia a teológia szolgálóleánya -

Philosophia (est) ancilla theologiae, Horatius arra biztat bennünket, hogy Sapere aude! – Merj okos lenni!


 

F Bis dat, qui cito dat. – Kétszer ad, aki gyorsan ad. – tartja a népi szólás, a citus – gyors melléknév pedig szerepel az olimpiai jelszóban: Citius, altius, fortius! - Gyorsabban, magasabbra, erősebben! Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.- Az idők változnak, s bennük mi is változunk. – idéztük a bölcs régi mondást és a nem kevésbé okos napóra-feliratot: Horas non numero, nisi serenas.- Nem számlálom az órákat, csak a derűseket, azaz: Csak a derű óráit számolom.


 

N Memento mori! – Emlékezz a halálra! Ez az örök, mindig aktuális memento. A mori – meghalni infinitivus, ugyanis az ige álszenvedő: morior 3, mortuus sum. Ideje összegeznünk megfigyeléseinket az álszenvedő igékről is, hiszen feltűnhet hallgatóinknak szokatlan szótári alakjuk. Pedig szabályos ez, csak éppen minden alakban szenvedő. Ugyanis azt mondtuk az álszenvedő igékről, hogy ezek „leteszik” passzív jelentésüket (ezért hívjuk őket latinul deponens azaz „letevő” igéknek), csak alakjaik olyanok, mintha szenvedők lennének. Persze a szótári alakra is vonatkozik. Ezért az első szótári alakjuk –o személyrag helyett –or-ra végződik. Pl. laetor, misereor, nascor vagy éppen morior, orior. A passzív főnévi igenév annyiban tér el az aktívtól, hogy –re végződés helyett –ri végződést kap, kivéve a 3. coniugatiót, ahol az egész –ere helyett egyetlen –i lesz. Tehát az aktív passzív infinitivus végződéspárok így alakulnak –are helyett: -ari, -ere helyett –eri, -ere helyett –i és –ire helyett –iri. Természetesen a szótárban ezek helyett is arab számok állnak 1-től 4-ig. Fentebbi példáinkon: laetari, misereri, nasci illetve mori (3. coniugatióból két példát hoztunk egy msh. és egy –i tövűt) és oriri.


 

F A harmadik szótári alak itt is perfectum egyes szám első személyben áll: laetatus sum - megörvendtem, miseritus sum - megkönyörültem, natus sum - megszülettem, mortuus sum – meghaltam és ortus sum – keletkeztem, felkeltem. Mint látjuk, ezek összetett alakok: a befejezett melléknévi igenévből és a létige jelen idejéből állnak. Mivel a befejezett melléknévi igenév itt már szerepel, nincs szükség negyedik szótári alakra. Az efféle összetett alakokkal már találkoztunk néhányszor, mint szenvedő perfectum alakkal, pl. Et nunc quoque amatus sum – és most is szeretnek engem, szó szerint „szeretett vagyok” ti. én, a férfi… a Vinum rubrum bibi nocteVörös bort ittam az este… kezdetű nóta fordításában.


 

N A nő így mondaná magáról: amata sum – szeretett vagyok, szeretnek engem. Ennek az összetett igealaknak első része mindig az alannyal van egyeztetve. Pl. a Credo-ban: (Jesus) homo factus est – Jézus emberré lett; egyes szám hímnemű, illetve per quem omnia facta sunt – aki által minden lett, többes szám semleges. Az álszenvedő igék szótári alakjában a hímnemű alak szerepel. Visszatérve a morior igére: mai alkalomra választott énekünk kezdősorában jelen idejű alakban áll: Ecce, quomodo moritur… - Íme, hogyan hal meg…

Legismertebb megzenésítője Jacobus Gallus. Ez a latin neve; a szlovén származású szerzőt Petelinnek hívták, amely kakast jelent. Egyházzenei tevékenységét viszont Ausztriában fejtette ki, a németen kívül latinos neve is van. A kakas latinul Gallus, így lett ő Gallus. A kakas főnév a szenvedés-történetekben is szerepel: Et gallus cantavit. – És megszólalt a kakas. A dallamos „kukuríkú”-ra a latin joggal mondja: cantavit – énekelt.


 

F Az Izaiástól hagyományozott héber szöveg (Iz. 57. 1-2. részletek) latin feldolgozásai közül az alábbi került be a válaszos zsoltárok, responsoriumok közé:

Ecce, quomodo moritur iustus,

et nemo percipit corde, et nemo percipit corde.

Viri iusti tolluntur et nemo considerat.

A facie iniquitatis sublatus est iustus:

et erit in pace memoria eius, et in Sion habitatio eius.

Et erit in pace memoria eius.

Nézzük elölről, részletesen: Ecce, quomodo moritur iustus – Íme, miként hal meg az igaz. Ecce – íme, quo-modo – összetett névmás: milyen módon, miként, hogyan; moritur – hal meg, iustus – az igaz, mivel hímnemű, odaértendő: férfi. A ius – jog, igazság van benne, amint a iustitia-ban is.


 

N et nemo percipit corde – és senki sem veszi szívére. A nemo – senki névmásra emlékezhetünk, pl. Nemo est propheta in patria sua. – Senki sem próféta az ő hazájában. A percipio 3, -cepi, -ceptus – átvesz, észrevesz, fölfog a capio összetetétele, miként pl. a recipio, amelyból a recept vagy a recepció szavak is származnak. Percipit corde – felfogja szívével, magyarul megfelel a szívére vesz kifejezésnek. Viri iusti tolluntur et nemo considerat - az igaz férfiakat megsemmisítik azaz megölik, és senki sem gondolja meg, senki sem gondol bele. Mint annyiszor, figyelmeztetnünk kell rá, hogy pl. az Ezer év kórusa gyűjteményben adott magyar fordítás pontatlan. Fő hibája, hogy nem érti jól a tollo 3 sustuli, sublatus ige aktuális jelentését, amikor úgy fordítja, hogy „az igaz férfiakat elragadják” (a passzívumot magyarossá alakítva). A szabálytalan alakú ige (3. és 4. alakja tkp. a fero, ferre-nél megismert tuli, latus és a sub- összetétele) aktív imperativusa szerepelt a Tolle, lege! – Vedd föl és olvasd! ágostoni szállóigében. Itt azonban passzívumban áll (felemeltetnek azaz elmozdítják őket helyükről, átvitt értelemben megsemmisítik, megölik őket). És senki sem törődik velük – et nemo considerat. A considero 1, -avi, atus ige jelentése: meggondol, megfontol, megvizsgál.


 

F A facie iniquitatis sublatus est iustus:- A gonoszság arca által megsemmisíttetett az igaz, a gnoszság arca megölte az igaz embert. A facies, -ei – arc V. declinatiós főnév, az iniquitas- szal többször találkoztunk már, pl. a Miserere-ben háromszor is: dele iniquitatem meam.- töröld el az én gonoszságomat, és: Amplius lava me ab iniquitate mea - bőségesen moss meg engem az én gonoszságomtól… . Az a facie iniquitatis kifejezés persze konkrétan értendő: a gonosz, vagy inkább a gonoszok ítélő arca által. A sublatus est – az előbbi tollo 3, sustuli, sublatus igéből ezúttal passzív perfectum: el van távolítva, meg van semmisítve; a iustus újból az igaz ember.


 

N et erit in pace memoria eius, et in Sion habitatio eius. – de békességben lesz az ő emlékezete, és Sionban az ő lakóhelye. Az et (általában és) itt ellentétet fejez ki: de, viszont. Ebben a sorban egyedül a habitatio szó ismeretlen: lakóhelyet jelent. Az eius, mint az is –ő névmás egyes számú birtokos esete többször, szerepelt az elmúlt órán a Magnificat-ban: sanctum nomen eius – szent az ő neve, misericordia eius – az ő irgalmassága, semini eius – az ő magvának. Az Et erit in pace memoria eius – „és békességben lesz az ő emlékezete” sort a Gallus dalban megismételjük. Hallgassuk meg, ha lehet ezt a szép feldolgozást.


 

F Ezt a szép ószövetségi zsoltár-részletet máig aktuálisan lehet énekelni valamely szeretett, igaz, életében igazra törekvő férfi temetésén. Hangulatában illik hozzá az alábbi szöveg a Római szertartáskönyvből a Rituale Romanum-ból, amelyben az elhunyt hívőkért könyörgünk. Érdekes előfordulását találjuk Kosztolányi Dezső Édes Annájának elején, mi is onnan kölcsönöztük. Talán vannak, akik számára meglepő, hogy magyar fordítás nélkül találjuk ott ezt a szöveget, Kosztolányiban valószínűleg fel sem merült, hogy olvasói nem értik. Pedig neki nem volt latin szakos diplomája, mint Babitsnak! Íme:


 

Oremus pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

Circumdederunt me gemitus mortis: Dolores inferni circumdederunt me.

Absolve Domine. Benedictus Dominus Deus Israel.

Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo.

A porta inferi erue Domine animam eius.

Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. Et animas pauperorum tuorum ne obliviscaris in finem.

Domine Jesu Christe miserere ei. Christe parce ei.

Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat.

Miserere mei Deus. Non intres in judicium cum famula tua Domine.

In paradisum deducant te Angeli: et cum Lasaro quondam paupere vitam habeas sempiternam.

Oremus. Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.”


 

N Mi sem látunk benne semmi nehézséget, ezért is választottuk most ezt, mintegy ismétlő szövegként. Nézzük mondatonként lefordítva: „Oremus pro fidelibus defunctis.- Könyörögjünk az elhunyt hívőkért. Az oremus- könyrögjünk, coniuctivus, gyakran halljuk latin miseszövegben is. A defunctus – elhunyt, itt aktív jelentésű ez a melléknévi igenév, igéjével kapcsolatban említettük a funkció szavunkat, tkp. aki „működését”, életét már befejezte a világban. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.- Örök nyugodalmat ajándékozz nekik, Uram, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Erről az ismert könyörgésről a gyászmise, azaz requiem említésekor beszéltünk.


 

F Circumdederunt me gemitus mortis: Dolores inferni circumdederunt me.- Körülvettek engem a halál siralmai, a pokol fájdalmai körülvettek engem. A circumdo-nak körülvesz jelentése is van, nemcsak körülad. A gemitus – sírás, nyögés, sóhaj előfordult már, a gementes, gementem még többször. Az infernum – alvilág, pokol, Dante Divina comedia-ja első részének címe: Inferno (olaszul), de képek címeként is szoktunk találkozni vele. Absolve Domine. Benedictus Dominus Deus Israel.- Oldozd fel, Uram! Áldott az Úr, Izrael Istene.


 

N Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo.- És ne vezess minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Emlékszünk ugye a Miatyánk szövegére? A következő könyörgés is egy személyre, a halott személyére vonatkozik: A porta inferi erue, Domine, animam eius.- A pokol kapujától ragadd ki, Uram, az ő lelkét! A következő kérés már újból többes számú: Ne tradas bestiis animas confidentes tibi.- Ne add át a vadállatoknak a benned hívők lelkét! A trado 3, tradidi, traditus – tkp. trans-do – át-ad vö. tradíció, amit átad egyik generáció a másiknak, azaz a hagyomány. A tradas felszólító értelmű coniunctivus, itt tagadva: ne tradas. A confidentes – hívők folyamatos melléknévi igenév, a fides főnév tövét felismerjük benne.


 

F Et animas pauperorum tuorum ne obliviscaris in finem. – És a te szegényeid lelkét ne feledd el végül. Itt a 2. személyű felszólításhoz is coniunctivust használ: obliviscaris – feledd el (az ige álszenvedő, a következő mondatok ban a miserere, ill. parce viszont imperativusok,). Domine Jesu Christe miserere ei. Christe parce ei.- Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajta! Krisztus, kíméld meg őt (akit kímél: részes eset: ei). Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat.- Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet! És az én kiáltásom jöjjön hozzád (jusson eléd)! – így szoktuk mondani magyarul. A felszólításhoz 2. személyben imperativust használ (exaudi) 3. személyben coniunctivust (veniat). Miserere mei Deus. Non intres in iudicium cum famula tua Domine.- Könyörülj rajtam, Istenem! Ne lépj ítéletre a te szolgálóddal, Uram. A szolgáló itt: famula, nem ancilla. (Párját, a famulust jobban ismerjük.)


 

N In paradisum deducant te Angeli: et cum Lasaro quondam paupere vitam habeas sempiternam.- A paradicsomba vezessenek téged az angyalok, és az egykor szegény Lázárral legyen neked örök életed (szó szerint: bírj örök életet)! Oremus. Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.”- Könyörögjünk! Ennek lelke és az összes elhunyt hívők lelke Isten irgalmassága által nyugodjanak békében!


 

F Talán érdekli a kedves hallgatókat, miért tette Kosztolányi, mintegy előszóként regénye elejére ezt a könyörgést: ily módon fejezi ki együttérzését a főhőssel, Édes Annával. Ha valaki épp érettségi előtt áll magyarból hallgatóink közül, nem árt, ha ezt is tudja. Laudetur Jesus Christus!

N In aeternum. Amen.

 

 

 

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


liliom.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!